Vilans Protocol Wondzorg  thumbnail

Vilans Protocol Wondzorg

Published Dec 11, 23
7 min read


De meeste splinterverwondingen zijn oppervlakkig. Een steekwond ontstaat wanneer de huid wordt doordrongen met een scherp of spits voorwerp, zoals een mes of een pin. De schade aan de oppervlakte van de huid is beperkt, maar de inwendige schade kan ernstig zijn (waterstofperoxide wondzorg). Wondzorg Hamme. Er kan flink bloedverlies ontstaan. waterstofperoxide wondzorg. In sommige gevallen is het onverstandig om het voorwerp te verwijderen om meer bloedverlies te voorkomen

Hierbij is vaak het tandenpatroon herkenbaar in de wond. Afhankelijk van welk dier de bijtwond heeft veroorzaakt, kan het onderliggende weefsel ook inwendig fors beschadigd zijn. Een bijtwond is altijd geïnfecteerd, vanwege de bacteriën in de mond of bek. Daarom wordt deze wond altijd open gelaten. Vaak is een tetanusvaccinatie nodig, in sommige gevallen ook antibiotica.

De huid schuurt over een ruw oppervlak (waterstofperoxide wondzorg). Dit kan bijvoorbeeld als u van uw fiets valt en met uw huid over het asfalt schaaft, of wanneer u van de trap valt. Schaafwonden zijn meestal oppervlakkig en genezen doorgaans binnen twee weken, mits er geen infectie optreedt - Wondzorg Oostakker. Heeft u een schaafwond? Reinig deze dan goed

Skin tears zijn oppervlakkige, vaak pijnlijke wonden. Het kan zijn dat een deel van de losse huid is opgestroopt, waardoor een deel van de huid is omgekeerd en tussen de gezonde huid ‘ligt’. Een specialist kan deze huid terugleggen op de wond in de hoop dat het opnieuw terug zal groeien.

Skin tears komen veel voor bij ouderen met een kwetsbare, droge huid. waterstofperoxide wondzorg. Ook het gebruik van corticosteroïden, zoals prednison, kunnen de huid dunner maken en daarmee het risico op skin tears vergroten. Chirurgische wonden worden bewust gemaakt om een operatie uit te kunnen voeren. De huid en het onderliggende weefsel worden door een chirurg doorgesneden met een scherp, steriel mes

Wondzorg Voor Helpende

Meestal genezen chirurgische wonden goed: ze hoeven dan ook niet speciaal te worden verzorgd. waterstofperoxide wondzorg. Een gaasje kan het nalekken van de wond opvangen. Raakt de wond geïnfecteerd na de operatie, dan kan de wond opnieuw worden geopend. In dat geval spreken we van een postoperatieve wondinfectie: de wond moet vanuit de wondbodem genezen

Een huidverwonding of wond is een onderbreking van de beschermende functie van de huid, waarbij het onderhuidse weefsel is blootgesteld aan de buitenwereld. Hierbij treedt vaak een actieve bloeding op en bestaat het risico op infectie. waterstofperoxide wondzorg. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten wonden van de huid en wat de basisprincipes van de wondbehandeling zijn

Iedere wond is anders en in iedere is vaak een combinatie van factoren die bepaald welk type wond er is, of er veel bloedverlies is en hoe de wond zal genezen. waterstofperoxide wondzorg. Twee belangrijke factoren zijn het type wond en het bloedverlies dat met de wond gepaard gaat. Afhankelijk van deze twee factoren zal de eerstehulpverlener een bepaalde behandeling starten, het slachtoffer naar het ziekenhuis sturen of de definitieve wondbehandeling doen

Immers, actief bloedverlies. waterstofperoxide wondzorg kan een snelle achteruitgang van het slachtoffer veroorzaken door verbloeding en shock. Op grond van het type bloeding kan de volgende indeling gemaakt worden: Slagaderlijke (arteriële) bloedingen, waarbij helderrood bloed pulserend uit de wond komt en er vaak veel bloedverlies optreedt in korte tijd. Aderlijke (veneuze) bloedingen, waarbij vaak donkerrood bloed uit de wond stroomt

Spataderlijke bloedingen, waarbij een spatader gesprongen is. Dit type bloeding is minder bekend, is doorgaans niet levensbedreigend, maar kan ook in korte tijd veel donkerrood bloedverlies tot gevolg hebben. Bloeding van de haarvaten, zoals bij een schaafwond. Over het algemeen weinig bloedverlies. Prioriteit bij wonden waarop actief bloedverlies voorop staat is het stelpen van de bloeding en bloedverlies trachten te beperken, actief bloedverlies kan immers leiden tot shock.

Beterzorg Wondzorg

Ook kan men wonden indelen op grond van het soort wond. waterstofperoxide wondzorg. Welk type of welke typen wond ontstaan is sterk afhankelijk van de oorzaak van de verwonding en dus ook het ongevalsmechanisme (Wondzorg Oostakker). Realiseer je dat een wond best gemengd kan zijn, ofwel bestaand uit meerdere typen wonden. Snijwonden: ontstaan door het splijten van de huid door het snijden met een scherp voorwerp, zoals een mes, glas, metaal enzovoorts

De wonddiepte kan sterk varieren, sommige snijwonden zijn oppervlakkig, anderen kunnen zeer diep zijn. Schaafwonden: schaafwonden zijn oppervlakkig. Alleen de bovenste huidlaag is beschadigd, echter kan de oppervlakte van de aangedane huid groot zijn. Doorgaans bloeden schaafwonden nauwelijks, er is sprake van kleine puntbloedingen (waterstofperoxide wondzorg). Ze zijn echter door prikkeling van de zenuwuiteinden in de beschadigde huid erg pijnlijk

Vaak is het vreemde voorwerp nog in de huid aanwezig (waterstofperoxide wondzorg). Splinterverwondingen zijn meestal oppervlakkig. Steekwonden: ontstaan door penetratie van de huid door een (groot) scherp voorwerp, zoals een mes, een pin of een ander spits voorwerp. De schade aan de oppervlakte van de huid kan gering zijn, echter kan de inwendige schade fors zijn en kan er fors bloedverlies zijn, zonder dat dat aan de buitenzijde waarneembaar is

Vaak is een tandenpatroon herkenbaar. Afhankelijk van het dier (of de mens) die gebeten heeft kan de wond inwendig fors zijn en kan er ook schade zijn aan diepere structuren in de huid. Rijtwonden of scheurwonden: ontstaan door het openrijten van de huid, bijvoorbeeld als men achter iets scherps blijft haken.De wondranden zijn vaak rafelig en er kunnen 'losse' flapjes huid zijn. Indien een vat geraakt is kan er veel bloedverlies zijn. Barstwonden of crushwonden - waterstofperoxide wondzorg: ontstaan als de huid geplet wordt tussen een hard voorwerp en de onderliggende structuren zoals bijvoorbeeld bod. Deze wonden worden nog al eens gezien bij een klap tegen het hoofd, waarbij de huid barst op de botrand onder de wenkbrauwen

Wondzorg - Zottegem

Brandwonden: ontstaan door inwerking van hitte of een chemische stof op de huid. Deze worden elders behandeld. Indien er zich een vreemd voorwerp, zoals een splinter, een stuk glas, een schroef of spijker of iets anders in de wond bevindt, dient men deze niet uit de wond te verwijderen, omdat daarmee de bloeding kan verergeren en de schade aan de huid en onderliggende structuren kan verergeren.Enkele typen huidverwondingen vragen een speciale benadering, omdat zij kunnen samengaan met andere (ernstige) letsels: Hoofdwonden. waterstofperoxide wondzorg: bij een trauma aan het hoofd kan er ook sprake zijn van hersenletsel of nekletsel (Wondzorg Hamme). Borstwonden: een open of zuigende borstwond kan een klaplong veroorzaken. Buikwonden: er is een open verbinding met de buikholte en de buikorganen kunnen uit de buik puilen

Er kan sprake zijn van ernstig bloedverlies. Open botbreuken geven een bijzonder type huidverwonding. Ze ontstaan na het doorprikken van de huid door een scherpe botpunt. Er is niet alleen een verbinding met het onderhuidse weefsel, maar ook met het beschadigde bot. Deze worden apart besproken, zie: Open botbreuk. De huid is een belangrijke barrière tegen het binnendringen van ziektekiemen in het lichaam.

Ook deze factor speelt mee bij de ernst van een wond. Iedere wond is per definitie besmet, hoe dan ook zullen ziektekiemen in de wond komen. Het lichaam zal echter in de meeste gevallen zelf in staat zijn om de ziektekiemen zelf op de ruimen en ontsteking - waterstofperoxide wondzorg te voorkomen. Er zijn echter wonden die een groter risico met zich meebrengen op het optreden van een wondinfectie

Voorbeelden hiervan zijn: een beet door mens of dier, een snijwond met een vleesmes waarmee men zo juist vlees heeft gesneden, een wond met veel straatvuil of veroorzaakt door een roestig stuk metaal. Met name beten van mens en dier kunnen ernstige infecties geven en behoren altijd door een arts gezien te worden.

Wondzorg Decubitus

Diepe wond op de kuit. Er is onderhuids vetweefsel (geel) en spierfascie (paars-wit) te zien. Deze wond moet worden gehecht (waterstofperoxide wondzorg). De eerste vraag bij het behandelen van een wond is of de eerstehulpverlener de definitieve of tijdelijke behandeling van een wond gaat doen. Definitieve wondbehandeling betekent dat de eerste hulpverlener de wond geheel zelf behandeld en deze niet meer door een arts gezien hoeft te worden

Deze wonden worden met een tijdelijk verband behandeld alvorens zij naar de arts gaan. waterstofperoxide wondzorg. Om de afweging te maken of een wond door een arts beoordeeld dient te worden kan men gebruik maken van de onderstaande criteria: Wonden die mogelijk gehecht moeten worden: Snijwonden groter dan 1 centimeter, waarbij dieper gelegen structuren (zoals vetweefsel, pezen en spieren) zichtbaar zijn en de wondranden niet eenvoudig naar elkaar toe te brengen zijn

Latest Posts

Wondzorg Herk-de-stad - Thuisverpleging Jamie

Published Dec 20, 23
7 min read

Congres Wondzorg

Published Dec 17, 23
3 min read

Wondzorg Specialist

Published Dec 16, 23
6 min read